Back to agoradebrecen.hu Európai Regionális Fejlesztési Alap

The project was realized with the support of European Regional Development Fund and Széchenyi 2020.

akadálymentes Akadálymentes verzió L +36 (52) 518-620 agora@agoradebrecen.hu

Házirend

Szeretnénk, ha mindenki jól érezné magát az Agóra Tudományos Élményközpontban, ahol fokozottan figyelünk a látogatók biztonságára, egészségére és testi épségének megőrzésére, valamint az Agóra tárgyainak állagmegőrzésére. Kérjük, hogy ennek érdekében tartsa be a Házirendet!

1. Az Agóra Tudományos Élményközpont (a továbbiakban: Agóra) belépőjeggyel látogatható. Az Agóra területére belépni és szolgáltatásait igénybe venni kizárólag a belépés napjára szóló, érvényes, vissza nem váltható belépést igazoló nyugtával lehet. A látogatók a belépőjegy felhasználásának napján jogosultak az intézmény területét elhagyni és visszatérni. A belépő vételárának megtérítésére a látogató semmilyen körülmények között sem tarthat igényt.

2. A látogatók a belépőjegy megváltásával és az Agóra területére történő belépéssel a jelen Házirend rendelkezéseit önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el.

3. A belépőjegyek árait az Agóra a weboldalán (www.agoradebrecen.hu) és a pénztárnál kihelyezett információs táblán tünteti fel. A jegy megvásárlásakor átvett bizonylatot a látogató köteles megőrizni. A nyugtát vagy számlát az Agóra területén az Agóra munkatársai bármikor ellenőrizhetik.

4. A látogatók Áfás számlaigényüket a jegy megvételekor előre kötelesek jelezni, utólag az Agórát működtető Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. nem tud számlát kiállítani.

5. A nyitvatartási idő lejártakor a Látogatók kötelesek az Agóra területét elhagyni.

6. Diákigazolvánnyal és pedagógusigazolvánnyal rendelkezőkre vonatkozó kedvezmény igénybevételekor, valamint egyedi fizetőeszközök elfogadásakor, illetve más akciók felhasználási feltételeinek ellenőrzése során az Agóra munkatársai diákigazolványt, fizetőeszköz használata vagy más akció igénybevétele esetén személyazonosság ellenőrzésére alkalmas igazolványt kötelesek elkérni, amelyet a látogatók kötelesek felmutatni. Amennyiben a megfelelő igazolvány a látogatónknak a helyszínen nem áll rendelkezésére, az azonosítást igénylő fizetőeszköz nem fogadható el, illetve az akció nem érvényesíthető.

7. A jegy megvásárlásával a látogató elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy az Agóra területén készült fotókat, felvételeket az Agóra saját reklám és promóciós tevékenységéhez szabadon és díjmentesen felhasználhassa. A kép- és hangfelvételeken szereplő látogatók semmilyen követeléssel nem léphetnek fel sem az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, sem a felvétel készítőjével, sem annak jogos használóival szemben. Az Agóra jogosult a területén készült felvételeket, fotókat az azon szereplő látogató külön hozzájárulása és anyagi ellenszolgáltatás nélkül, bármely módon felhasználni, közzétenni, médiában megjelentetni.

8. Az Agóra befogadóképessége limitált, az egyszerre bent tartózkodók maximális létszáma az OTSZ és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelettel, illetve a tűzvédelmi hatósági előírásokkal összhangban került meghatározásra. Amennyiben a biztonságosan kiüríthető személyek létszámát a napi beléptetés során elértük, úgy a beléptetést a távozó személyek függvényében folytatjuk, így előfordulhat, hogy az Agórába érkezőknek – a túlzsúfoltság miatt – várakozniuk kell a megfelelő létszám eléréséig.

9. Az Agórába mindenki kizárólag saját felelősségére léphet be és saját felelősségére tartózkodhat az intézmény területén. Az Agóra kiállított játékait, valamint szolgáltatásait mindenki kizárólag saját felelősségére veheti igénybe. Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. nem vállalja kis- és fiatalkorúak felügyeletét, őrizetét. Az Agóra területén 18 év alatti személy kizárólag szülője felelősségére, felnőtt felügyelete alatt tartózkodhat és veheti igénybe játékait és szolgáltatásait.

10. A látogatók az Agóra bármely játékának és szolgáltatásának igénybevételére csak a Házirend elfogadásával és betartásával jogosultak.

11. Az Agóra területére bevitt tárgyak megőrzéséért és állagsérelméért az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. nem vállal felelősséget. A látogató tudomásul veszi, hogy az Agóra területére csak saját felelősségére hozhatja be vagyontárgyait, értékeit. Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. a ruhatárban elhelyezett értékekre és vagyontárgyakra sem vállal felelősséget. A ruhatár nem értékmegőrzőként működik! A ruhatárban elhelyezett tárgyakat az üzemeltetőnek leltár és érték szerint nem áll módjában átvenni.

12. Az Interaktív térben az Agóra játékai kizárólag a játékokhoz kihelyezett leírás utasításainak szigorú betartásával, az utasítás elolvasását és megértését követően használhatóak. 18 év alatti személy esetén a szülő felelős azért, hogy az egyes játékok leírását a gyermek megismerte és megértette azok használata előtt. Esetleges kérdés esetén az Agóra munkatársai segítenek, felvilágosítást adnak.

13. Minden látogató köteles a többi látogató értékeire és testi épségére is figyelemmel lenni és vigyázni.

14. Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget a személyekben vagy a látogatók értékeiben keletkezett károkért.

15. Minden látogató köteles az Agóra területén kiállított vagy kihelyezett tárgyakra vigyázni, épségüket megőrizni, a kiállított játékokat a leírásuk szerint rendeltetésüknek megfelelően használni. Aki a kiállított vagy kihelyezett tárgyakban, vagy az Agóra berendezéseiben vagy felszerelésében szándékosan, vagy gondatlanul kárt okoz, az köteles azt Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. részére a kárt megtéríteni.

16. Az Agóra területén található laboratóriumokban és időközönként egyéb terekben is kísérleti bemutatók zajlanak, amelyek fokozott figyelmet és óvatosságot igényelnek. A látogatók a laboratóriumokba kizárólag az Agóra munkatársainak engedélyével és/vagy felhívására tartózkodhatnak. A laboratóriumokban az Agóra munkatársai bármikor utasíthatják a látogatókat, akik kötelesek az utasításokat mindenben betartani.

17. Gyermekcsoport látogatása esetén az Agóra területén a Házirendben foglaltak betartásáért és betartatásáért kizárólag a csoport vezetői, vagy felügyelői felelnek. A gyermekcsoportokért felelős kísérő személyeknek fokozott figyelmet kell fordítaniuk a velük lévő gyermekek élet-, baleset- és vagyonbiztonsága megőrzése érdekében.

18. Tilos a belépés az Agóra területére mindazoknak, akik fertőző betegségben szenvednek.

19. Az Agóra területére tilos a belépés bódító, vagy más tudatmódosító szer hatása alatt álló személynek. Kábítószer, vagy más bódító hatású szer hatása alatt álló, illetve ittas személyek nem tartózkodhatnak az Agóra területén, még érvényes belépőjeggyel sem. Az ilyen személyektől az Agóra munkatársai a szolgáltatást megtagadják, és az Agóra területéről kivezetik. A jegy árának visszatérítésére a látogató ilyen esetekben sem tarthat igényt.

20. Tilos az Agóra területére szúró-és vágóeszközt, kést vagy olló, üvegből készült tárgyat, fegyvert, pirotechnikai eszközt, vagy egyéb, riadalmat keltő eszközt, vagy bármely olyan eszközt bevinni, amely a saját vagy mások testi épségét veszélyezteti!

21. Tilos az Agóra területén nyílt lángot használni, öngyújtót gyújtani, vagy bármely más módon tüzet gyújtani! Az Agóra területén robbanásveszélyes anyagok lehetnek.

22. Az Agóra területén tilos a dohányzás!

23. Tilos az Agóra területére balesetveszélyes tárgyat vagy állatot bevinni, vakvezető kutya kivételével!

24. Tilos az Agóra területén szemetelni! Kérjük látogatóinkat, hogy a tisztaság megőrzése érdekében a kihelyezett szeméttárolókat vegyék igénybe.

25. Az Agóra rendelkezik elsősegély dobozzal. Sérülés, rosszullét, bármilyen egészségügyi panasz esetén forduljanak munkatársainkhoz!

26. Tűz- és bombariadó, egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor követni kell az Agóra munkatársainak utasításait!

27. Tilos az Agóra területén a látogatóknak bármilyen reklám vagy egyéb kereskedelmi tevékenységet folytatni!

28. Tilos az Agóra területén közrendet és közerkölcsöt sértő módon viselkedni!

29. A Házirend rendelkezéseit be nem tartó látogatótól az Agóra munkatársai megtagadhatják a játékok és szolgáltatások igénybevételét, valamint indokolt esetben felszólíthatják, hogy távozzon az Agóra területéről.

30. A látogatók észrevételeiket, panaszaikat és ötleteiket e-mailben jelezheti az agora@agoradebrecen.hu központi e-mail címre.

31. Kérjük, kedves látogatóinkat a talált tárgyakat a pénztárnál adják le, elveszett tárgyaikat ugyanitt kereshetik.

Minden kedves látogatónknak kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!

Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. vezetősége

Debrecen, 2015. január 5.